އަލްފާޟިލާ އަމީނާ އާދަމް
ހުރާ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

ވިލާ ކޮލެޖުން 2016 ވަނަ އަހަރު
މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.