ޖާރނީ

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 9 ން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 25 އަށް ޑިޖިޓަލް އެމްޕަވަރމަންޓް ފައުންޑޭޝަނުން އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީގައި ބޭއްވި އީ.އެން.ޖީ.އޯ ޗެލެންޖުގެ ހެލްތް ކެއަރ އެންޑް ވެލްނަސް ކެޓަގަރީން 1 ވަނަ ހޯދުން