ޢާއިޝަތު ޢަޒުމާ
ބ. އޭދަފުށި އަތިރީގެ

ތުރުކީގެ އަބާންތް އިޒެތް ބައިސަލް ޔުނިވަރސިޓީން 2017 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން ބަޔޯލޮޖީ ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.