ޝާޢިރާ އަޙްމަދު
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޭޅި

ވިލާ ކޮލެޖުން 2017 ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިޔާގެ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.