ޙަސަން ނަޞީޙު
ބ. އޭދަފުށީ ރޯޝަނީގެ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2017 ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިޔާގެ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.