އަޙްމަދު ނަޝްވާން ޢަބްދުލްމަތީން
ގ. ޗަމަން

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނިއު ސައުތު ވޭލްސް އިން 2016 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.