އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހިތިގަސްދޮށުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލޭންގްވިޖް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.