އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރުހްޝާ ނަޝީދު
މ. ކަޅި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2015 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.