ޝާހިދާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ބ. އޭދަފުށީ ފުނަދޫގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2015 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް އޭޒް އަ ފޮރިން ލޭންގްވިޖް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.