ހަނާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ބ. މާޅޮސް ހަވޭލި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2015 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމް ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.