އަޙްމަދު މިފުޒާލް
އއ. އުކުޅަސް ހީނާމާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2014 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް އޭޒް އަ ފޮރިން ލޭންގްވިޖް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.