ޢާއިޝަތު ޒިދުމާ
ރ. ވާދޫ އުދަރެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2014 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލޭންގްވިޖް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.