އިބްރާހީމް އަންވަރު
އއ. ރަސްދޫ ބްލޫމީޑް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މޮނާޝް ޔުނިވަރސިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.