ޙާރިޘަތު މުޙައްމަދު
ސ. ހިތަދޫ ރަންފަސް

ވިލާ ކޮލެޖުން 2014 ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިޔާގެ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީގެ މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.