އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރިޟާ
ހ. އުމަރުފަރު

ވިލާ ކޮލެޖުން 2014 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ (ވިތް ޑިސްޓިންކްޝަން) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.