އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަފްޙާ
މ.ފަތަޙަ

 ޖަޕާނުގެ ކަނަގަވަ ޕްރިފެކްޗަރ އިން، އިންތިޒާމުކޮށްގެން 1992 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 7ވަނަ ކަނަގަވަބައިއެނިއަލް ވާރލްޑް ޗިލްޑްރެންސް އާރޓް އެގްޒިބިޝަންގައި ބައިވެރިވި 118 ޤައުމުގެ ތެރެއިން ގޯލްޑް މެޑެލްއާއި ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާތީ.