އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނީޒް
ހ.އެލްޕާސޯ

 ފެބްރުއަރީ 1989 އިން ޑިސެމްބަރ 1991 އަށް ފިޖީގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައުތު ޕެސިފިކްގައި ފުރިހަމަކުރެއްވި ބީ.އޭ./ އިކޮނޮމިކްސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ޕްރޮޖެކްޓަކީ، އެއަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގޮތުގައި ހޮވިގެން ''އައި.ސީ.އެސް.އޭ. ނިޔުޒީލެންޑް އެވޯޑް'' ހާސިލު ކުރައްވާފައިވަތީ.