އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް
މއ.ވިކްޓްރީ

 އޮކްޓޯބަރ 1989 އިން ޖޫން 1992 އަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނިއުކާސްލް އަޕޯން ޓައިންގައި ފުރިހަމަކުރެއްވި ބީ.އެސް.ސީ. އޮނާރސް/މެރިން ބައޮލޮޖީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ޕްރޮޖެކްޓް، އެއަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ގޮތުގައި ހޮވި ''ލޯންގް ބޮޓަމް ޕްރައިޒް'' ހާސިލު ކުރައްވާފައިވާތީ.