ލެފްޓިނެންޓް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
މ.ޝާމާ

 ސެޕްޓެމްބަރ 1992 އިން ޖެނުއަރީ 1993އަށް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އާރމީ ޓްރާންސްޕޯޓޭޝަން ސްކޫލްގައި ފުރިހަމަކުރެއްވި ޓްރާންސްޕޯޓޭޝަން އޮފިސަރ ބޭސިކް ކޯހުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހޮވި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮނަރ ގްރެޖްއޭޓެއްގެ މަގާމު ހާސިލު ކުރައްވާފައިވާތީ.