ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު
މ.ޖަވާހިރުވިލާ

 ޖޫން 1992އިން ޑިސެމްބަރ 1992އަށް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އާރމީ ސިގްނަލް ސެންޓަރާއި ފޯޓް ގޯޑްންގައި ފުރިހަމަކުރެއްވި ރޭޑިއޯ ރިޕެއަރަރ ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު އެއްކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވި، އޮނަރ ގްރެޖްއޭޓެއްގެ މަގާމް ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާތީ.