ލާންސްކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ނާޡިމް
މއ.އޭނާޒް

 ޖެނުއަރީ 1991 އިން ޖެނުއަރީ 1992 އަށް، ޕާކިސްތާން ނޭވީ އިންޖިނިއަރިންގ ސްކޫލްގައި ފުރިހަމަކުރެއްވި މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ސެކަންޑް ކްލާސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.