ލާންސްކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އިކްރާމް
މ.ކާނިމާގެ

މާޗް 1991އިން ޑިސެމްބަރ 1992އަށް، ޕާކިސްތާނުގެ އާރމީ ސްކޫލް އޮފް މިޔުޒިކްގައި ފުރިހަމަކުރެއްވި މިލިޓްރީ ބޭންޑް ބިގިނަރސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.