އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އާޝާން
ގ. ނާގިން

1993 އިން 1994 އަށް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ހޯބާރޓް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފަރދަރ އެޑިޔުކޭޝަންގައި ފުރިހަމަކުރެއްވި ބިޒްނަސް (އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ) ޑިޕްލޯމާ ކޯހުން އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެންމެމޮޅު ގްރެޖްއޭޓަކަށް ހޮވިފައިވާތީ.