ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް ނާޝިދު
ގ. ކެނެރީގެ

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޓްރެތް ކްލައިޑް ޔުނިވަރސިޓީގައި 1991 އިން 1995 އަށް އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހޯއްދަވާފައިވާތީ.