ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމުޙްސިން މުޙަންމަދު
ހ.ސަންދަރޯސްގެ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން 1992 އިން 1995 އަށް ނިއުޒީލެންޑުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވައިކަޓޯގައި ފިޒިކްސްގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހޯއްދަވާފައިވާތީ.