އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު
ހ. ރަންވިލާގެ

ޢުމަރު ޒާހިރު ލަވަ ކިޔުއްވަން ފެށްޓެވީ އުމުރުން 16 އަހަރުގައެވެ. މިހާތަނަށް ބައެއް ޝޯތަކުގައި ލަވަކިޔުއްވައި، އަމިއްލަ ދެ އަލްބަމް ނެރުއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ [ހަންހާރަ] 1، 2. މި ދެ އަލްބަމް ވަރަށްގިނަ އަދަދަކަށް ވިކިފައިވެއެވެ.

ޢުމަރު ޒާހިރު ލަވަ ކިޔުއްވާފައިވާ ޝޯތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފަންނާނުންގެ މިޔުޒިކީ ޢީދާއި، ދަ ހެޕަނިންގ ޝޯތަކާއި، މިފަދަ އެހެން ޝޯތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި ބައެއް ދިވެހި ފިލްމަށްވެސް ލަވަ ކިޔުއްވާފައިވެއެވެ.