އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޢީމް
އުނިމާ/ބ. ކުޑަރިކިލު

އަޙްމަދު ނަޢީމަކީ ދިވެހިބޭސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭކަލެކެވެ. ދިވެހިބޭހާއި ޚިތާނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަސްކުރެއްވީ މީނާގެ ބައްޕައާއި ބޮޑުބޭބެގެ އަރިހުންނެވެ.

އަޙްމަދު ނަޢީމް ޚިތާނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށްޓެވި ފަހުން މިހާތަނަށް 1300 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ޚިތާނު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޚިތާނުކުރަން ދަސްކުރުމަށް އެދުނު ބައެއް މީހުންނަށް އެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.