އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
މ.ތްރީސްޓާރ

               އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަރލެސް ކޮލެޖާއި، އެންގްލިއާ ޕޮލިޓެކްނިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި އޮކްޓޯބަރ 1994 އިން މެއި 1996 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިޒައިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގައި، އެކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހައްދަވައި، ބްލަންޑެލް ޕްރައިޒް ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާތީ.