އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވާޙިދު
މ.ބަނަފްސާވިލާ

               ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކްގައި ހުންނަ އޭޝިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީގައި ޖަނަވަރީ 1995 އިން އޯގަސްޓް 1996 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި، މާސްޓަރ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ (އިލެކްޓްރިކް ޕަވަރ ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓް) ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެމޮޅު ޠާލިބަކަށް ހޮވިފައިވާތީ.