ޑޮކްޓަރ ފަރަޙްނާޒް ފައިސަލް
ހ.އަތިރީގެ

               އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހަލްގައި 1992 އިން 1996 އަށް ޕޮލިޓިކްސްގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހޯއްދަވާފައިވާތީ.