ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ މި ސީރީޒް އަކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި ހުށަހަޅަން ޤަސްދުކޮށްފައިވާ ބިލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސީރީޒްއެއް.