ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތު 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތައް

ނޫ އިޤްޠިޞާދު
އިންސައްތަ
100%
ނިމުނު
19
ޖުމްލަ
19
ހެޔޮ ވެރިކަން
އިންސައްތަ
64%
ނިމުނު
7
ޖުމްލަ
11
ދީނާއި ޘަޤާފަތް
އިންސައްތަ
67%
ނިމުނު
4
ޖުމްލަ
6
ތިމާވެށި
އިންސައްތަ
83%
ނިމުނު
10
ޖުމްލަ
12
ދަތުރުފަތުރު
އިންސައްތަ
73%
ނިމުނު
11
ޖުމްލަ
15
އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތާއި ކުޅިވަރު
އިންސައްތަ
90%
ނިމުނު
9
ޖުމްލަ
10
އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން
އިންސައްތަ
67%
ނިމުނު
18
ޖުމްލަ
27
ޞިއްޙަތު
އިންސައްތަ
93%
ނިމުނު
14
ޖުމްލަ
15
ތަޢުލީމު
އިންސައްތަ
100%
ނިމުނު
11
ޖުމްލަ
11
އިންސާފު
އިންސައްތަ
85%
ނިމުނު
11
ޖުމްލަ
13
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން
އިންސައްތަ
100%
ނިމުނު
10
ޖުމްލަ
10
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން
އިންސައްތަ
82%
ނިމުނު
9
ޖުމްލަ
11