މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމާ ބެހޭ ގެޒެޓް
ހައްދުންމަތީ ކަޅައިދޫއަކީ މީހުން ވަޒަންވެރިވެނޫޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން