ޤައުމީ އިނާމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު
މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމާ ބެހޭ ގެޒެޓް
ހައްދުންމަތީ ކަޅައިދޫއަކީ މީހުން ވަޒަންވެރިވެނޫޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުން