H10 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ (7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް)
18 އަހަރާއި 40 އަހަރާ ދެމެދު (1 ކޮޓަރި) H11
H12 މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ (1 ކޮޓަރި)
H13 ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ (1 ކޮޓަރި)
H14 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ (1 ކޮޓަރި)
H15 އަލަތު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ (1 ކޮޓަރި)
C3 - ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކެޓަގަރީ 3
ގުޅީފަޅުން ފްލެޓް ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް
C1 - ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކެޓަގަރީ 1
C2 - ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކެޓަގަރީ 2
ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑު
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ފޯމު