City councilun foaru kohdhey khidhumaiy thah ka'nda elhun
The Constitution of Maldives