އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ވީޑިއޯ ގެލެރީ
125 ވަނަ ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ އިޙުތިފާލުގެ ޖަލްސާ
23 އޭޕްރިލް 2017
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް 90 އަހަރުފުރޭ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު
20 އޭޕްރިލް 2017
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންނާއިއެކު ބާއްވަވާ މަހާސިންތާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
19 އޭޕްރިލް 2017
އިންޑިޔާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
13 އޭޕްރިލް 2017
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
3 އޭޕްރިލް 2017

   / 185     Next »    Last »


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500