އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ވީޑިއޯ ގެލެރީ
ޕާކިސްތާނުގެ އާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުން
20 މާޗް 2018
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަޕާނުގެ ސަފީރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރެއްވުން
15 މާޗް 2018
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
13 މާޗް 2018
ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
13 މާޗް 2018
މިއަހަރުގެ ބައިލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޖަލްސާ
8 މާޗް 2018

   / 222     Next »    Last »


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500