އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ވީޑިއޯ ގެލެރީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދުބާއީއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން
16 ޑިސެމްބަރ 2017
މިޞްރު ސަރުކާރުން ރާއްޖއެަށް ކަނޑައަޅުއްވާ އާ ސަފީރު އެމަނިކުފާނުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވުން
14 ޑިސެމްބަރ 2017
ތައިލެންޑް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވުން
14 ޑިސެމްބަރ 2017
ޗައިނާގެ "މޮނިއުމެންޓް ޓު ދަ ޕީޕަލްސް ހީރޯސް" ބިނާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން
8 ޑިސެމްބަރ 2017
ޗެއާމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ނޭޝަނަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
8 ޑިސެމްބަރ 2017

   / 212     Next »    Last »


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500