އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ވީޑިއޯ ގެލެރީ
ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް ބޭއްވެވި 12 ވަނަ ހެވިކަމުގެ މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
21 މާޗް 2017
ޕެރޫ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން
20 މާޗް 2017
ސޫދާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ނޮން – ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން
20 މާޗް 2017
ޓީ.ސީ. ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާ
15 މާޗް 2017
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާ
8 މާޗް 2017

   / 183     Next »    Last »


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500