އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ވީޑިއޯ ގެލެރީ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 127 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޙަފްލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން
20 އޯގަސްޓް 2017
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން
17 އޯގަސްޓް 2017
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް "އޭޝިއާ އެޗް.އާރް.ޑީ އެވޯޑްސް 2017" ގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގެންފި
8 އޯގަސްޓް 2017
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
8 އޯގަސްޓް 2017
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ހުޅުމާލޭ "ފަހިވެނި" އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވުން
3 އޯގަސްޓް 2017

   / 194     Next »    Last »


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500