ވީޑިއޯ ގެލެރީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ޒިޔާރަތް މިސްކިތް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވުން
18 މެއި 2018
"އައްނޫރުލް މުބީން" ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކޮށް އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން
17 މެއި 2018
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 15/05/2018
15 މެއި 2018
ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް
15 މެއި 2018
ނޭޕާލްގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
14 މެއި 2018

   / 228     Next »    Last »


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500