ވީޑިއޯ ގެލެރީ
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން
25 މެއި 2017
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު
23 މެއި 2017
އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
23 މެއި 2017
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޭލެވެލް ނެޝެނަލް ޓޮޕް ޓެން - 2016 ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުން
22 މެއި 2017
ސެކްރެޓަރީ އޮފް ދަ ސީ.ޕީ.ސީ ގުއާންގްޒީ ކޮމިޓީ، ޗެއާމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ގުއާންގްޒީ ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
21 މެއި 2017

   / 188     Next »    Last »


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500