ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ޕީ.ޕީ.އެމް އިން އިންތިޒާމު ކުރި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން
9 ފެބްރުއަރީ 2018

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500