ފޮޓޯ ގެލެރީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. އޭދަފުށި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. އޭދަފުށި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

25 ޑިސެމްބަރ 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު ގެންދަވަނީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރިއަށާއި، ފާދިއްޕޮޅަށާއި، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. ކެންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. ކެންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

25 ޑިސެމްބަރ 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު ގެންދަވަނީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރިއަށާއި، ފާދިއްޕޮޅަށާއި، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުންނެވެ.

/ 273

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500