އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމާގުޅޭ
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/5 (ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 52 މާއްދާގެ (ށ) އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުން އަޙްމަދު ޢަރީފް މިއަދު ވަކިކުރައްވައިފި ކަމުގައި ދަންނަވަންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހިންގެވުމާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނީ، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސަޢުދީ ކަމުގައި ދަންނަވަންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500