މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު 24/2016 (18 ޑިސެންބަރު 2016) ގެ ދެންނެވުމަށް ޢަމަލު ކުރައްވަން ފަށްޓަވާ ތާރީޚަކީ 1 ޖަނަވަރީ 2017 ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން

ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން އިނާމު ދެއްވުމުގައި، ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމަށާއި ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނިސްބަތްނުވާ ގޮތަށް އިނާމު ދެއްވުމަށް ދަންނަވައި މި އޮފީހުން ނެރުނު ނަންބަރު 2016/24 (18 ޑިސެންބަރު 2016) ދެންނެވުމަށް ޢަމަލު ކުރައްވަން ފަށްޓަވާ ތާރީޚަކީ، 1 ޖަނަވަރީ 2017 ކަމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500