ނޫސްބަޔާން
،
މި މަހުގެ 14 އާއި 15 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާތަކުގައި ފުލުހުންނަށް ދިން ހަމަލާއާއި، ފުލުހުންނަށް އަނިޔާކުރުމަށް ގޮވާލައި އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުން ސަރުކާރުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ.
،
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕާޓީތަކަށް އަނެއްކާވެސް ސަރުކާރުން ދަޢުވަތު ދެއްވައިފިއެވެ.
،
މި އިންތިޚާބު ރަސްމީކޮށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖުލައިމަހުގައި އިޢުލާނުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުން ގެންދަވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް ސަރުކާރު މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.
،
އަދި، އެ ޤަރާރު ހިނގާނީ، ޤަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލު ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށާއި އަދި އެފަދަ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ތިބި ނުވަތަ ތިބޭ ތަނަކާއި ތަކެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އެކަނިކަމުގައި ކަމަށްވެސް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.
،
މިގޮތުން އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްޞަ ފުރުޞަތު ދޭން ނިންމަވާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީއިން ޤައިދީންނާއި އެމީހުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚާއްޞަ ޝަރުތުތަކަކާއިއެކުގައެވެ.
،
އާސަންދައަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އަސާސީ ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ލިއްބައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގަމުންގެންދާ އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ނިޒާމެކެވެ.
،
ރާއްޖޭގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވި މަޝްހޫރު ބްލޮގަރ، އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ޗަނބޭލީގޭ ޔާމީން ރަޝީދު ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތެއްގައި މަރައިލި ޚަބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ، ކުއްލި ސިހުމަކާއި ހިތާމައާ އެކުގައެވެ.

   / 11     ކުރި »    އެންމެ ކުރި »




ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500