އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ނޫސްބަޔާން
،
ރާއްޖޭގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވި މަޝްހޫރު ބްލޮގަރ، އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ޗަނބޭލީގޭ ޔާމީން ރަޝީދު ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތެއްގައި މަރައިލި ޚަބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ، ކުއްލި ސިހުމަކާއި ހިތާމައާ އެކުގައެވެ.
،
ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ރާވާފައިވާ މައި މަޝްރޫޢުގެ އެއްބައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
،
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، މީހުންދިރިނޫޅޭ ރަށެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވި ކަނޑައެޅުއްވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާޠިލުކުރައްވައިފިއެވެ.
،
އަލްޖަޒީރާގެ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިސް" ރިޕޯޓުގައިވާ ތުހުމަތުތަކާމެދު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިތާމަފާޅުކުރާކަމާއި، މި ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމުގައި، މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެއްވި ރިޕޯޓަރުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތާމެދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚާއްޞަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.
،
ސަރުކާރުން އެމް.ޑީ.ޕީ އާއެކު ވަކިން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް މިއަދު ދަޢުވަތު ދެއްވާފައިވަނީ، އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ އެންމެބޮޑު ކަންބޮޑުވުންކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ޖިނާއީ ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ލުޔެއް ހޯދިދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށެވެ.
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު، ކުރިޔަށް ގެންދަވަން ނިންމަވާފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތަކަކީ، ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއްގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަކަށްވެސް ޙައްލު ހޯދުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކަކަށްވާތީ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މާދަމާ 2:30 އަށް ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް އެ ޕާޓީއަށް ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް ދަޢުވަތު ދެއްވައިފިއެވެ.

   / 10     ކުރި »    އެންމެ ކުރި »
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500