ކެބިނެޓް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މަޤާމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ތާރީޚް: 17 ނޮވެމްބަރ 2013

 
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2016

 
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 28 އޮކްޓޯބަރ 2015

 
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2013

 
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝައިނީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2013

 
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 21 ނޮވެމްބަރ 2013

 
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 21 ނޮވެމްބަރ 2013

 
އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް އާދަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2016

 
އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2013

 
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2016

 
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރ 2013

 
ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 6 މެއި 2015

 
އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 28 އޮކްޓޯބަރ 2015

 
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢާޞިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 13 ޖުލައި 2016

 
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2016

 
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2016

 
އަލްފާޟިލް އަޒްލީން އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
އައްޔަންކުރެއްވި ތާރީޚް: 1 އޯގަސްޓް 2016

 


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500