އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް، މާފަންނު މަޚްމާވިލާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޝިފާޔާ އިބްރާހީމް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިމަޤާމަށް ޝިފާޔާ އިބްރާހީމް އައްޔަން ކުރެއްވީ 9 އެޕްރީލު 2018 ގައެވެ.

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500