ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަޙްމަދު ސަލީމް މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،‏ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހެންވޭރު މާޒް، އަޙްމަދު ސަލީމް، އެމަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަޙްމަދު ސަލީމް، އެމަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ 17 ޖަނަވަރީ 2018 ގައެވެ.

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500