އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓޭގެ މަޤާމަށް ތިލަދުންމަތި އުތުރުބުރި ދިއްދޫ، ކިނބިގަސްދޮށުގޭ މުޙައްމަދު ޝާކިރު، 8 އޮކްޓޫބަރު 2017 ގައި ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500