ވީޑިއޯރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރުގެ މަޤާމަށް، ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްރީލަންކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ސްރީލަންކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް، މާފަންނު ކޮތަންމާގޭ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވީ، މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500