އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދެ ބޭފުޅަކު މަޤާމުން ވަކި ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،‏ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8588 އަލްފާޟިލް މުޖްތަބާ ޖަލީލު އެ މަޤާމުން މިއަދު ވަކި ކުރައްވައިފިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމުގައި ހުންނެވި، ގއ. ގެމަނަފުށި، އޯކިޑުމާގެ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޛާލިފް، 9 ޖުލައި 2017 ގައި ވަނީ އެމަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފައެވެ.
 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500