ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޢަލީ ޢާދިލް މަޤާމުން ވަކި ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،‏ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގއ.ގެމަނަފުށި، އޯކިޑުމާގެ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢާދިލް، 9 ޖުލައި 2017 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވަފިއެވެ.

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500