ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމުން، ޝަޒައިލް ސިޔާމް މިއަދު ވަކިކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމުން، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ވިލިނގިލީ ކަނޑުފެހި އަލްފާޟިލް ޝަޒައިލް ސިޔާމް މިއަދު ވަކިކުރައްވައިފިއެވެ.

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500